Wypadek przy pracy to – wbrew pozorom – stosunkowo częste zdarzenie. Poniżej zostały przedstawione działania, które powinien podjąć pracodawca, a także pracownik gdy dojdzie do takiej sytuacji.

Pracodawca musi:

  1. Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (przykładowo – wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu).
  2. Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny.

Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń lub inne zmiany w miejscu wypadku, wydaje pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zajdzie potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku itp.

Wprowadzanie zmian w miejscu wypadku bez wymaganej zgody jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu.

  1. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego ze względu na miejsce zdarzenia inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał takie skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Inspektora pracy PIP można powiadomić o wypadku drogą telefoniczną. W każdym okręgowym inspektoracie pracy prowadzone są całodobowe dyżury pod telefonem.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą.

  1. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe.

Poszkodowany musi:

  1. Zgłosić wypadek – zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.

Pracownik, który uległ wypadkowi, niezwłocznie musi zawiadamić o tym swojego przełożonego.

  1. Zgłosić ewentualne roszczenia z tytułu skutków wypadek – uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu”. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków – bezpośrednio do ZUS lub do płatnika składek.

Źródło: pip.gov.pl

Opracowała: Urszula Milewska-Marzyńska