Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „F.B.I. TASBUD”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, obligującej do zastąpienia papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zarząd spółki F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w F.B.I. TASBUD dokumentów akcji imiennych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie F.B.I. TASBUD, pod adresem ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji będzie następować w F.B.I. TASBUD za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez F.B.I. TASBUD wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, ale jedynie dokumentem dowodowym, obligatoryjnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Jednak po dniu 1 stycznia 2026 r., nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.