Wbrew panującym przekonaniom, nie każda praca wykonywana spoza siedziby pracodawcy jest pracą zdalną. Warto poznać główne różnice pomiędzy telepracą a pracą zdalną.

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że telepraca jest uregulowana przepisami Kodeksu pracy. Przepisy prawa określają telepracę w następujący sposób: „(…) wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”.

Telepraca jest wynikiem porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Świadczenie telepracy może być ustalone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na samym początku określania warunków zatrudnienia lub później, czyli już w trakcie trwania stosunku pracy. Uzgodnienie to musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę. Tu dochodzimy do zasadniczej różnicy pomiędzy telepracą a pracą zdalną. Mianowicie, praca zdalna może być wynikiem jedynie ustnego polecenia pracodawcy. Nie musi być zawarta w umowie o pracę. Praca zdalna (tzw. home office) w ogóle nie jest uregulowana w Kodeksie pracy.

W praktyce telepraca jest wykonywana spoza siedziby pracodawcy w sposób ciągły, natomiast praca zdalna może być wykonywana na podstawie polecenia pracodawcy (bez obwarowania szczególnymi umowami w formie pisemnej) co jakiś czas, nawet jednorazowo, i to w zależności od potrzeb funkcjonowania zakładu pracy. Można więc wysunąć stwierdzenie, że praca zdalna jest bardziej elastyczną formą jeżeli chodzi o możliwość jej ustalania.

W przypadku telepracy, przekazywanie wyników pracy następuje w ściśle określony sposób zawarty w umowie o pracę, podczas gdy przekazywanie wyników pracy przy pracy zdalnej może następować w dowolny sposób określony jedynie w poleceniu pracodawcy.

To na co warto zwrócić uwagę to okoliczność, że pracownik zarówno wykonujący pracę w formie telepracy jak i pracownik wykonujący pracę w formie zdalnej, podlegają zakazowi dyskryminacji.

Obecnie trwają rozmowy na szczeblu ministerialnym na temat wprowadzenia na stałe pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Z pewnością taki zabieg uregulowałby niepewny stan prawny wyżej wymienionej pracy zdalnej.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska