Vad är nytt på arbetsmarknaden? (del 2)

Utkastet till regeringens proposition till ändring av arbetslagstiftningen (som nämndes i föregående torsdagsmonitor) anpassar polsk arbetsrätt till följande direktiv:

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (EUT L 186, s. 105),
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (EUT L 188, s. 79).

Syftet med dessa direktiv är att: säkerställa grundläggande rättigheter för anställda i Europeiska unionen, införa tydliga anställningsvillkor, ge goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt främja ökad jämställdhet och likabehandling på arbetsmarknaden.

 

De viktigaste frågorna som ändringen avser redovisas nedan. De kommer att presenteras närmare i vårt nästa nummer.

De föreslagna ändringarna av arbetslagstiftningen kommer att beröra följande ämnen :

 1. Provanställning
 2. Rätt att vara anställd samtidigt hos annan arbetsgivare
 3. Rätt till kostnadsfri utbildning
 4. Föräldraledighet
 5. Vård av närstående
 6. Flexibelt arbete
 7. Pappaledighet
 8. Vård av barn
 9. Skyldighet att motivera uppsägning av ett visstidsavtal