Oro för medarbetarnas säkerhet ingår i vår etiska kodex. Säkerhet är vår sociala och moraliska skyldighet gentemot varje anställd i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen, både på byggarbetsplatsen och på kontoret, men också gentemot våra partner, samarbetsföretag, produkter- och tjänsteleverantörer.

Att ta hand om säkerhet är en fråga om vårt etiska och sociala ansvar, det är därför vi har utvecklat en uppsättning arbetsmiljöstandarder.

Målet med vår policy är att upprätthålla ett effektivt arbetshälso- och säkerhetshanteringssystem, och engagera samtidigt samtliga anställda i den korrekta genomförande av uppgifter.

Vår säkerhetspolicy tvingar oss att:

  • respektera villkor i lagstiftningen om arbetsmiljö och miljöskydd,
  • höja kvalifikationer och ta hänsyn till de anställdas roll i aktiviteter för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt miljöskyddsarbete,
  • ständig förbättra arbetsmiljö på arbetsplatsen tillsammans med brandskydd och hälsoskydd,
  • utföra aktiviteter som syftar till att skapa en kultur som främjar tryggt beteende under arbetet,
  • förhindra arbetsolyckor, yrkessjukdomar och nödsituationer och reagera omedelbart om de inträffar,
  • genomföra utökade hälso- och säkerhetsutbildningar och systematiskt undervisa medarbetare i syfte att förbättra kvalifikationer och minimera farliga situationer (preventiv),
  • använda den miljövänliga avfallshantering, säkerställa lämplig segregering, återvinning eller bortskaffande, i enlighet med miljöskyddskraven.

Vi organiserar kampanjer som främjar korrekt beteende på byggarbetsplatsen och sprider de bästa möjliga hälso- och säkerhetsvanor. Vi anordnar tävlingar för att mobilisera medarbetare för att följa arbetsmiljöregler varje dag. Vi deltar aktivt i Safety Week genom att arrangera utbildning för medarbetare inom arbetsmiljö, brandskydd samt hälsoskydd, som oftast avslutas med tentamen och tilldragande belöningar.