Instruktioner och rutiner vid arbetsolyckor

Nedan presenteras åtgärder som bör vidtas av arbetsgivaren och arbetstagaren vid en olycka i arbetet.

Du som arbetsgivare ska:

  1. Säkerställa att den skadade personen får första hjälpen och vidta nödvändiga åtgärder att hindra eventuella ytterligare olyckor (till exempel – stänga av maskiner och anordningar).
  2. Säkra olycksplatsen mot tillträde av obehöriga personer och möjligheten att starta – utan behov – maskiner och andra tekniska anordningar, som stängts av på grund av denna händelse. Förhindra förändringar i placeringen av maskiner och anordningar om, på grundval av deras läge och tillstånd, kommer det att vara möjligt att rekonstruera omständigheterna, förloppet och orsaken till olycka.

Samtycke till start av maskiner och anordningar på olycksplatsen lämnas av arbetsgivaren, i samförstånd med arbetsinspektören, efter besiktning av olycksplatsen och förberedelse (vid behov) av skiss eller fotografi över olycksplatsen, etc.

Ändringar på olycksplatsen utan erforderligt samtycke är endast tillåtna om det finns behov av att rädda människor eller egendom eller för att förhindra fara.

3.          Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart anmäla arbetsinspektören från Państwowa Inspekcja Pracy [som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket, ö.a.] och åklagaren om en olycka som medfört dödsfall eller allvarlig personskada på en arbetsplats samt om varje annan olycka som orsakat sådana effekter och som har samband med arbete, om den kan anses vara en arbetsolycka.

Arbetsinspektören kan meddelas om olyckan per telefon. Varje distriktskontor har en telefontjänst dygnet runt.

Underlåtenhet att underrätta ovan nämnda myndigheter inklusive arbetsinspektören, om en gruppolycka, en allvarlig arbetsolycka och en arbetsolycka med ett dödligt resultat är ett brott enligt art. 283 § 2 punkten 6 arbetslagen och är belagt med straff.

  1. Genomföra en olycksutredning.

Den skadade personen ska:

  1. Anmäla olyckan – olycksfallsanmälan görs av den skadade, om dennes hälsotillstånd tillåter det.

En anställd som har råkat ut för en olycka meddelar omedelbart sin chef.

  1. Anmäla eventuella anspråk på följder av olyckan – den skadelidandes rättigheter utövas inte ”ex officio”. I dessa fall krävs lämpliga ansökningar – direkt till ZUS [som motsvarar svenska Försäkringskassan, ö.a.] eller till avgiftsbetalaren.

 

Källan: pip.gov.pl

Texten på polska utarbetad av: Urszula Milewska-Marzyńska