Redan sedan etableringen av sina första organisationsenheter i år 1985 har F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen bedrivit verksamhet med fokus på lokal och internationell utvecklig. De första stegen som togs i länderna i Mellanöstern, den enorma erfarenhet erhölls genom utländskt samarbete samt fördjupad marknadsundersökning resulterade i utformningen av en strategisk och hållbar utvecklingspolicy som Gruppen har konsekvent följt i många år. Detta återspeglas i den organiska företagstillväxten som noteras år för år. Den ständiga förstärkningen av Gruppen och därmed början av verksamheten på de skandinaviska marknaderna eller beslut om att bygga en ny, miljövänlig fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade betongelement.

Tack vare ett professionellt lag, innovativa lösningar, högkvalitativa tjänster, bra samarbete med Vetenskaps- och Forskningsavdelningen samt deltagande i projekt redan på så kallad Value Engineering-stadiet genomför gruppen en planerad, kontinuerlig tillväxttrend som är stark fundament för utvecklingsaktiviteter för hela Gruppen inför kommande åren.

Samtidigt bör det understrykas att de senaste åren, trots prisernas instabilitet och pandemisituationen COVID-19, har haft en väldig liten inverkan på Gruppens utvecklingspolicy, och tack vare detta förstärks vi ännu mer på marknaderna. Den antagna policyn och dynamiska anpassningen av Gruppens bolag till de nya marknads och ekonomiska realiteter (t.ex. företags drift under pandemin) möjliggjorde att diversifiera försäljningsmarknaden (större tryck avseende intäkterna föll på utländska företag) och bibehålla bruttoinkomster nivå på den förväntade konstanta nivån. Detta resulterade i sådan kreditvärdigt att smidigt omvandla investeringar till en fabrik för tillverkning av prefabricerade byggelement och att få ytterligare finansiering stöd till investeringsverksamhet (finansiering stöd från banksektorn eller finansiering som stöds av EU) och nuvarande verksamhet (affärsbanker) eller utvecklingsverksamhet ( EU -bidrag – NCBR).

En långsiktig och hållbar utvecklingsplan samt en stabil ekonomisk situation garanterar att företagen i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är pålitliga affärspartner med en orubblig position och oklanderligt skick.

Finansiell stabilitet och exemplariskt samarbete med banker och fonder, inklusive de största, såsom:

  • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Handelsbanken AB,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • mBank S.A.,
  • eller PEKAO S.A.

– bygger en stabil ekonomisk grund för ytterligare investeringsprojekt.

Geografisk diversifiering av marknader, diversifiering av projektens omfattning och diversifiering av uppgifter (byggentreprenad, produktion av prefabricerade byggmaterial och moduler) och minimering av finansiella risker stödjer Gruppens policy för hållbar utveckling.

Ständig utveckling, finansiell stabilitet, högsta kvalitet och en oklanderlig reputation har resulterat i att F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är uppskattad även inom vetenskapliga och forskningsprojekt genomförda av polska och utländska institutioner. F.B.I. TASBUDs vetenskaps- och forskningsavdelningen samarbetar med ledande institutioner i landet och utomlands. Nyligen har avdelningen genomfört forsknings- och vetenskapliga projekt bland annat med den Polska vetenskapsakademin, Warszawa Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet, Gdańsk Tekniska Universitet, Łódź Tekniska Universitet, Koszalin Tekniska Universitet eller Białystok Tekniska Universitet. Samarbetets resultaten kommer att implementeras i investeringsprojekt som genomförs av företagen i Gruppen samt i produkter som tillverkas i vår nya moderna fabrik för tillverkning av prefabricerade betong produkter.

Med hänsyn till koncernens finansiella och investeringsresultat under de kommande tio åren planerar F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen att göra ytterligare betydande tillväxt både på den polska och utländska marknaden.

En stabil, långsiktig, hållbar och diversifierad utvecklingspolicy, en etablerad, stark marknadsposition, hög kvalitet av utförda projekt, ekonomisk trygghet och miljö omsorg är en garanti för ett oavbrutet och framgångsrikt genomförande av alla projekt och investeringar som genomförs av Gruppen.