Strefą niebezpieczną na placu budowy jest teren na którym występuje zagrożenie dla życia i zdrowia.

Strefa niebezpieczna oraz przejścia powinny być właściwie oznakowane znakami ostrzegawczymi bądź znakami zakazu, a także odgrodzone w taki sposób, aby nie przebywały w nich osoby postronne.

W przypadku strefy zagrożonej spadaniem przedmiotów z wysokości należy:

  • Ogrodzić miejsce balustradami ochronnymi
  • Zapewnić wysokość nie mniejszą niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty, a przy tym nie mniejszą niż 6 m.

Możliwe są odstępstwa na terenach silnie zurbanizowanych, jednak pod warunkiem zapewnienia dodatkowych rozwiązań technicznych typu siatki zabezpieczające.

Różnego rodzaju przejazdy, przejścia czy stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu oraz powinny być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Z kolei w miejscu przejścia czy przejazdu szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej o 0,5 m większa z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

Warto podkreślić, że bezwzględnie zakazuje się używania daszków ochronnych jako rusztowań.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska