Środki ochrony indywidualnej stosuje się wówczas, gdy zastosowanie środków ochrony zbiorowej nie jest możliwe, na przykład ze względu na organizację procesów pracy. Zastosowanie środków ochrony indywidualnej jest więc ostatecznością, a na celu ma zawsze eliminację zagrożenia i ochronę najwyższego dobra – życia i zdrowia pracownika.

Środki ochrony oczu zapewniają ochronę gałki ocznej i wzroku przed szkodliwymi czynnikami.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy:

  • Ustalenie środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na danych stanowiskach pracy,
  • Poinformowanie pracowników w jaki sposób oraz w jakich sytuacjach należy używać te środki,
  • Opracowanie instrukcji użytkowania,
  • Zapewnienie preparatów do czyszczenia i ochrony środków.

Nie tylko Pracodawca ma obowiązki w tym zakresie. Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony wzroku zgodnie z przeznaczeniem, a ponadto – do dbania o zachowanie ich w należytym stanie, ponieważ stanowią one własność pracodawcy. W sytuacji gdy dojdzie do uszkodzenia okularów ochronnych, pracownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę, a pracodawca – wyposażyć pracownika w nowe, w pełni funkcjonalne środki ochrony.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska