W marcu 2021 roku, na posiedzeniu Sejmu, Główny Inspektor Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2018 i 2019.

Kontrole inspektorów pracy wskazały, że w co czwartym kontrolowanym podmiocie były naruszenia dotyczące ewidencji czasu pracy.

Kolejne naruszenia, które wykazały kontrole, dotyczyły zawierania pozornych umów cywilnoprawnych, ponieważ umowy te tak naprawdę nosiły wszystkie znamiona umów o pracę. Takie nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim branży budowlanej i hotelarskiej. Branżą, która od wielu lat podlega niezmiennie wzmożonym kontrolom, jest budownictwo.

W przeciągu dwóch lat w branży budowlanej przeprowadzono aż 9 tyś. kontroli. Wykazały one nieprawidłowości aż w 90% sprawdzanych podmiotów.

Jednak wciąż pozostaje 10% firm budowlanych, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie stosowania się do przepisów prawa i o nich właśnie należy pamiętać.

Budujemy nowe standardy bezpieczeństwa i to one są priorytetem w naszej działalności.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska