F.B.I. TASBUDGrupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD dołączyła do projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty na budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja,

NR POIR.02.03.03-20-0002/19

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

W celu uzyskania informacji na temat naszych certyfikatów, nagród oraz wyróżnień zapraszamy do odwiedzenia tego linku.