INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ F.B.I. TASBUD S.A.

F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie mając na względzie poszanowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)*, przepisy krajowe a także wobec wdrożonych w F.B.I. TASBUD S.A. procedur i mechanizmów dotyczących ochrony danych osobowych – przedstawia poniżej informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania tych danych przez F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej także na potrzeby niniejszej informacji „Administratorem”).

Od dnia 25.05.2018 r. we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez F.B.I. TASBUD S.A. można się kontaktować za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@fbitasbud.pl.

Poniższa informacja skierowana jest w szczególności do:

1) Partnerów handlowych F.B.I. TASBUD S.A. prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej aktualnie na stronie internetowej www. ceidg.gov.pl – będących w szczególności dostawcami usług – robót budowlanych (podwykonawcy), firm transportowych, dostawców materiałów i sprzętów budowlanych etc.

2) Osób nabywających lokale od Inwestorów/Deweloperów, na zamówienie których F.B.I. TASBUD S.A. wykonuje roboty budowlane zwłaszcza w systemie generalnego wykonawstwa, a które to osoby życzą sobie dokonania tzw. „zmian lokatorskich” w układzie czy wyposażeniu lokalu w zależności od umów z Inwestorami/Deweloperami.

3) Osób posiadających tytuł prawny do lokalu/części wspólnych obiektów wybudowanych przez F.B.I. TASBUD S.A., które kontaktują się z F.B.I. TASBUD S.A. w związku z ewentualnymi usterkami czy wadami lokali/części wspólnych w okresie gwarancji lub rękojmi udzielonej przez F.B.I. TASBUD S.A. na rzecz Inwestora/Dewelopera.

4) Zarządów Wspólnot, Zarządców nieruchomości lub administratorów obiektów wybudowanych przez F.B.I. TASBUD S.A., co do których to obiektów F.B.I. TASBUD S.A. zobowiązana jest wykonywać świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na rzecz Inwestora/Dewelopera.

W odniesieniu do kręgu osób wymienionych w pkt 2 – 4 powyżej F.B.I. TASBUD S.A. informuje, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczeń (wykonania umowy, zlecenia) niezbędnych do wykonania zmian lokatorskich na żądanie Inwestora/Dewelopera czy też usunięcie wady lub usterki, która ujawni się w budynku w okresie gwarancji lub rękojmi udzielonej Inwestorowi/Deweloperowi.

Dane dotyczące przedstawicieli Partnerów handlowych pozyskane zostały bezpośrednio od nich lub też poprzez publiczne dostępne źródła.

Dane osobowe będą przetwarzane przez F.B.I. TASBUD S.A. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w szczególności na projektach umów lub formularzach stosowanych przez F.B.I. TASBUD S.A. ale także w zapytaniach handlowych – ofertowych),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.B.I. TASBUD  S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym ich załączników,
o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

c) marketingu ( w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług własnych F.B.I. TASBUD S.A.,

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z F.B.I. TASBUD S.A., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez F.B.I. TASBUD S.A.

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów F.B.I. TASBUD S.A. (np. obsługi reklamacji dotyczących wad lub usterek wykonanych obiektów – jednakże przez okres nie krótszy niż termin upływu zobowiązań z tytułu udzielonej  gwarancji i rękojmi),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących F.B.I. TASBUD S.A.,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

przy czym –

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych F.B.I. TASBUD S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu (także bezpośredniego),

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia  RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)  powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt  pocztą elektroniczną na adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z F.B.I. TASBUD S.A. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu F.B.I. TASBUD S.A.): partnerzy handlowi (np. inwestorzy robót budowlanych, inwestorzy zastępczy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru budowlanego, firmy architektoniczne, geolodzy i geodeci, podwykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów, sprzętów i usług niezbędnych w procesie budowlanym ,hurtownie etc.), przedsiębiorcy świadczący usługi ochrony terenów budów F.B.I. TASBUD S.A., przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące lub niszczące dokumenty,  partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczące na rzecz F.B.I. TASBUD S.A. obsługę prawną lub księgową, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, audytorzy, firmy pośredniczące w zatrudnianiu.