Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez konieczności posiadania opinii starosty dotyczącej badania rynku. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenie upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadku podejmowania pracy w tych zawodach, które są określone w załączniku do rozporządzenia. Wykaz obejmuje 289 zawodów. W praktyce uproszczenie procedury polega na skróceniu czasu przedsiębiorcy przeznaczonego na uzyskanie dokumentów pozwalających na pracę cudzoziemca z 14 lub 21 dni – w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy będą miały zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Krajowy rynek pracy boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników, problem jest szczególnie widoczny w takich branżach jak produkcyjna, budownictwo czy usługi. Obecnie przedsiębiorcy doświadczają zjawiska, które – ze względu na swoją skalę – można nazwać „trendem” na rynku pracy, a charakteryzuje się ono porzucaniem pracy przez nowych pracowników. To zjawisko ostatnio jest coraz silniejsze, a przy tym potęgowane bezkarnością dla pracownika. Ważną rolę odgrywa zapewne niska stopa bezrobocia, która, wg. danych GUS, w maju 2018 roku wynosiła 6,1%. Tak samo często mają miejsce sytuacje, w których przyszły pracownik, pomimo umówienia się z pracodawcą na świadczenie pracy, w ogóle nie podejmuje zatrudnienia, czyli nawet pierwszego dnia nie stawia się do pracy.

Wymienione sytuacje dotyczą głównie pracowników mniej wykwalifikowanych, przykładowo na stanowiskach robotniczych, jednakże coraz częściej zjawisko to dostrzegalne jest w przypadku młodej kadry wchodzącej na rynek pracy.

Pomimo trudności, których doświadcza pracodawca w pozyskiwaniu pracowników z rynku polskiego, to w dalszym ciągu nie można mówić o znaczących ułatwieniach w sferze prawnej dla przedsiębiorców. Pomimo wyżej wymienionych, niewielkich udogodnień, mamy wciąż do czynienia z długimi procedurami uzyskania zezwoleń na pracę potencjalnych pracowników.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska