Rok 2017 obfitował w zmiany w przepisach prawa pracy, a to za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – tzw. Pakiet rządowy „100 zmian dla firm”. Zmiany mają na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej.

Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Ważniejsze z nich dotyczą:

  1. Regulaminu pracy i wynagradzania:

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 19 a mniej niż 50 pracowników, nie jest już zobowiązany do tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, tak jak miało to miejsce przed wprowadzonymi zmianami. Może tworzyć te regulaminy fakultatywnie, ale już nie obligatoryjnie (chyba że zawnioskuje o to organizacja związkowa). Obowiązek ten dotyczy jedynie pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników.

  1. Wydawania świadectw pracy:

Na pracodawcę nałożono niezwłoczny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pod takim zastrzeżeniem, że nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego.

Ustawodawca wyjaśnił, że „niezwłocznie” oznacza w tym wypadku dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie będzie możliwe, w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu pracodawca przesyła świadectwo pracownikowi np. za pośrednictwem operatora pocztowego.

  1. Wydanie świadectwa na wniosek pracownika:

W sytuacji w której pracodawca nawiąże kolejny stosunek pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, musi mu wydać świadectwo pracy, jeśli pracownik o to zawnioskuje.

Nowością jest wprowadzenie zmiany, że wniosek może dotyczyć wydania zarówno świadectwa pracy dotyczącego wyłącznie poprzedniego okresu zatrudnienia, jak też wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa. Sytuacja ta stanowi ułatwienie dla przedsiębiorcy, ponieważ może on wydać jednego zbiorczego świadectwa za wszystkie okresy zatrudnienia zamiast kilku pojedynczych.

W treści świadectwa pracy wprowadzono wymóg podania wszystkich imion pracownika a nie tylko jednego.

Kolejne, z ważniejszych zmian dotyczyły nie tylko przepisów kodeksu pracy, ale także innych ustaw, które mają bezpośrednie przełożenie na sytuację pracownika. Zmiany miały na celu ochronę osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osób młodych oraz osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

  1. Wyższa płaca minimalna – od 1 stycznia 2017 r. wynosiła 2000,00 zł brutto.
  2. Minimalne wynagrodzenie nieuzależnione od stażu pracy – młody pracownik, który wchodzi na rynek pracy nie może już zarabiać 80% minimalnego wynagrodzenia, ale co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia.
  3. Minimalna stawka za godzinę – minimalna stawka zawodowa to 13,00 zł (po waloryzacji) dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług.

 

W podsumowaniu:

Rok 2017 to był bardzo dobry rok na budowach F.B.I. TASBUD S.A.

Spełniliśmy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Niech kolejny rok, okaże się nam równie pomyślny jak ten, który właśnie minął.

 

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska