Dbamy o rozwój nauki tworząc pomost pomiędzy nauką i biznesem.

Po naukowych doświadczeniach F.B.I. TASBUD i szeroko rozumianej współpracy z Uczelniami w kraju i za granicą, od 2007 roku w Grupie powołany został do działania wyspecjalizowany Pion Naukowo Badawczy (PNB), który aktywnie wspiera innowacyjne rozwiązania oraz angażuje się aktywnie w świat nauki. W jego skład wchodzą profesorowie i naukowcy z wiodących uczelni technicznych w Polsce, m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej czy też Politechniki Koszalińskiej. Przedstawiciele Pionu Naukowo Badawczego (PNB) są autorami wielu wysoko punktowanych publikacji naukowych z zakresu nowoczesnych technologii, które to mają wiele cytowań.

Główne zadania Pionu Naukowo Badawczego (PNB):

  • sfera naukowa – ciągły rozwój i realizacja nowatorskich projektów naukowo-badawczych, szereg wysoko punktowanych publikacji naukowych, wielowątkowa współpraca z Uczelniami w kraju i za granicą;
  • sfera biznesowa – opracowywanie i implementacja innowacyjnych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo techniczne, dbałość o środowisko, obniżenie kosztów eksploatacji i podnoszących standard użytkowy.

Grupa może się pochwalić licznymi rozwiązaniami, które zredukowały emisję dwutlenku węgla, zadbały o środowisko, usprawniły prace na budowie, jak również polepszyły bezpieczeństwo techniczne i gwarancyjne na realizowanych obiektach.

Inżynieria Wartości (Value Engineering)

Dostrzegamy duży potencjał aktualizacji projektów w zakresie tzw. Value Engineering, w których wykazujemy rozwiązania, które zmniejszają zużycie materiałów dbając o środowisko, redukują koszty realizacji, a przy tym nie obniżają standardu użytkowego obiektu ani bezpieczeństwa technicznego. Naszą specjalnością są autorskie rozwiązania, które przy zmniejszonym koszcie realizacji wręcz podnoszą standard i prestiż inwestycji.

Pion Naukowo Badawczy (PNB) przy przygotowywaniu oferty wnikliwie analizuje projekt szukając powyżej opisanych rozwiązań, tak aby nasza oferta wyróżniała się na tle konkurencji.

Jednym z takich rozwiązań jest, już wielokrotnie stosowane w realizacjach Grupy – wykonanie monolitycznej płyty fundamentowej ukształtowanej w formie pochyłej i wykończonej szlifem, co pozytywnie wpływa na standard budynku, podnosi bezpieczeństwo techniczne oraz eksploatacyjne, a także obniża koszty eksploatacji. Szlifowanie może być wykonane w trzech rodzajach wykończenia: połysk, półpołysk i matowe, w zależności od preferencji Inwestora.

Pion Naukowo Badawczy (PNB) z sukcesami współpracuje z innymi Pionami w organizacji, w tym z Pionem Prefabrykacji, dzięki czemu Grupa ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań oraz zdobyte patenty klasy A, tworzące między innymi system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Wielopłaszczyznowa współpraca z jednostkami naukowymi o charakterze ciągłym

Współpraca Pionu Naukowo Badawczego (PNB) z jednostkami naukowymi ma wielowymiarowy charakter i dotyka różnych dziedzin. Dotyczy zarazem analizy programów nauczania i wprowadzania korekt oraz rozszerzeń, jak również skupia się na odkrywczych naukowych opracowaniach i realizacji wspólnych projektów.

Członkowie Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. zasiadają w Zespole Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD znajduje się w składzie Rady Programowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, co pozwala nam aktywnie wpływać na doskonalenie programów kształcenia studentów, a zarazem tworzyć zarys przyszłego budownictwa w Polsce.

Wybrane, aktualnie realizowane projekty naukowo – badawcze:

Poprzez intensyfikację działań i wspólne realizowanie licznych projektów w tym największych projektów naukowo-badawczych na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, powstało Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Interdyscyplinarnych Rozwiązań w Budownictwie, w skład którego wchodzą: Politechnika Warszawska (PW) Polska Akademia Nauk (PAN) oraz Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD. Współpraca ma charakter trwały i aktualnie jest realizowanych równolegle wiele projektów.

Obecnie wybrane projekty naukowo – badawcze realizowane przez powyższe Konsorcjum.

Program 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza

„Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza” organizowany przez NCBR, gdzie Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest liderem projektu

Czas trwania projektu: 01.11.2020 – 30.09.2023 r.

Program TECHMATSTRATEG edycja III organizowany przez NCBR „Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza”

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023 r.

Konsorcjum Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD z Politechniką Białostocką, Politechniką Wrocławską oraz Politechniką Koszalińską.

Długookresowe badania i analizy problemu doprowadziły do konieczności zawiązania Konsorcjum w celu realizacji projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R w zakresie inteligentnej, energooszczędnej technologii projektowania i wykonawstwa innowacyjnego systemu suchych instalacji hydrantowych w oparciu o zastrzeżone rozwiązanie. Zespół składający się z wybitnych naukowców prężnie pracuje nad opracowaniem zagadnienia, co w niedługiej przyszłości przyniesie innowacyjne rozwiązania, które zostaną zaimplementowane do wykonawstwa.

Publikacje Naukowe:

Pion Naukowo Badawczy (PNB) grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD przez wszystkie lata swojej działalności ma na swoim koncie liczne artykuły w czasopismach naukowym jak również publikacje w formie książek, spełniające określone, ostre kryteria poprawności, opisujące oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierające w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Nasze publikacje są bardzo często naukowym źródłem pierwotnym, publikowane w różnych językach są wykorzystywane i czytane na całym świecie.

Wyróżniamy trzy rodzaje naszych publikacji:

  • źródłowe – opisujące badania własne lub zespołu naukowego w tym Konsorcjum,
  • przeglądowe – zbierające i konfrontujące ze sobą wnioski z wielu publikacji źródłowych w celu usystematyzowania pewnego obszaru wiedzy,
  • polemiczne – odnoszące się do wcześniejszych publikacji, kwestionując część zawartych w nich wniosków lub wiarygodność opisu zawartych w nich badań własnych.

Wszystkie nasze publikacje naukowe przed ukazaniem się w druku przechodzą proces recenzowania, który czasami prowadzi do powtórnej analizy publikacji i dokonania stosownej, zasadniczej korekty merytorycznej.

Rodzajem kryterium znaczenia i wartości publikacji jest liczba ich cytowań w innych publikacjach, czym możemy się pochwalić w przypadku naszych publikacji, gdyż nasze publikacje są bardzo często cytowane przez innych naukowców w celu użycia do własnych badań na przykład jakiejś metody badawczej opisanej w cytowanej publikacji.

Zapraszamy do lektury naszych publikacji.