Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do zapewnienia pierwszej pomocy oraz do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązki pracodawcy a pierwsza pomoc przedmedyczna

Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 2091 Kodeksu pracy, jest zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także wyznaczenie pracowników do:

– udzielania pierwszej pomocy,

– wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Liczba pracowników, wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia ewakuacji, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń w danym przedsiębiorstwie.

Jednak Kodeks pracy tylko ogólnie formułuje obowiązek pracodawcy stanowiąc, że działania w zakresie zapewnienia pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Nie jest to precyzyjny zapis i w związku z tym mogą występować pewne trudności interpretacyjne po stronie przedsiębiorców.

Pierwsza pomoc

Co powinien zapewnić pracodawca?

W pierwotnym założeniu, obowiązek pracodawcy miał być doszczegółowiony w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. Jednak przepisy rozporządzenia stwierdzają jedynie, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca powinien zapewnić przede wszystkim:

– punkty pierwszej pomocy w oddziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

– apteczki w poszczególnych oddziałach zakładu pracy.

Rozporządzenie poniekąd określa liczbę osób w przedsiębiorstwie wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy – do obsługi punktów i apteczek, na każdej zmianie, powinien być wyznaczony pracownik, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Jest to swego rodzaju drogowskaz w gąszczu jakże często nieprecyzyjnych zapisów ustawodawcy.

                                                                                           oprac. Urszula Milewska-Marzyńska

Pierwsza pomoc

Jeśli interesują Cię inne tematy związane z BHP to zapraszamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi w ramach Czwartkowego Monitora.