Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
pl en sv
Sekretesspolicy

INFORMATION OM PERSONLIGA UPPGIFTER SOM SAMLAS OCH BEARBETAS AV F.B.I. TASBUD S.A.

F.B.I. TASBUD S.A. med säte i Warszawa - i syfte att respektera bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning – DSF)*, nationella bestämmelser samt de implementerade i F.B.I. TASBUD S.A. förfaranden och mekanismer som har inrättats för att skydda personuppgifter - ger information om insamling och bearbetning av dessa uppgifter av F.B.I. TASBUD S.A. med säte i Warszawa (senare för att tillhandahålla denna information också kallad "Administratör").

Från den 25/05/2018 i alla frågor gällande personuppgifter som samlas och behandlas av F.B.I. TASBUD S.A. kan du kontakta oss genom e-post-adress: dane.osobowe@fbitasbud.pl.

Följande information riktar sig särskilt till:

1) Affärspartner av F.B.I. TASBUD S.A. som driver ekonomisk verksamhet som registrerats i Centralregistret och Informationen om Ekonomisk Verksamhet, vilken drivs för närvarande på webbplatsen www. ceidg.gov.pl - i synnerhet gäller detta tjänsteleverantörer - byggnadsarbeten (underleverantörer), transportföretag, materialleverantörer och leverantörer av byggutrustning osv.

2) Personer som köper lokaler från investerare/byggherrar, på order av vilka F.B.I. TASBUD S.A. utför byggnadsarbeten, speciellt i systemet av allmän entreprenad och när dessa personer önskar att man ska göra den så kallade "hyresgästförändringar" i lokalernas arrangemang eller utrustning beroende på kontrakten som ingåtts med investerare/byggherrar.

3)Personer som innehar äganderätten till lokaler/delar av gemensamma anläggningar byggda av F.B.I. TASBUD S.A. som kontaktar F.B.I. TASBUD S.A. på grund av eventuella brister eller fel på lokaler/gemensamma delar som uppstod under garantiperioden eller utfästelse som ges av F.B.I. TASBUD S.A. investerare/byggherre.  

4) Gemenskapernas styrelser, fastighetsförvaltare eller förvaltare av anläggningar som  byggts upp av F.B.I. TASBUD S.A. och i dessa anläggningar skall F.B.I. TASBUD S.A. tillhandahålla tjänster på grund av garanti och utfästelse som ges investerare/byggherre.  .

Med hänvisning till den personkrets som nämns i punkterna 2 - 4 ovan informerar F.B.I. TASBUD S.A. att det är frivilligt att lämna samtycke till att behandla personuppgifter, men nödvändigt för att realisera tjänster (utförande av kontraktet, uppdraget)som är nödvändiga för att göra ändringar i lokalerna på begäran av investerare/byggherre eller reparation av brister eller fel i lokaler/gemensamma delar som uppstod i byggnaden under garantiperioden eller utfästelse som ges av F.B.I. TASBUD S.A. investerare/byggherre.  

 

Uppgifter om företrädare för handelspartners erhölls direkt från dem eller genom offentligt tillgängliga källor.

Personuppgifter kommer att behandlas av F.B.I. TASBUD S.A. i synnerhet:

1) grundar sig på artikel 6 i lagen 1, bokstav b)och c) DSF * i syfte till:

a) för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås eller utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part (uppgifter som är nödvändiga för att ingå kontraktet anges i kontraktets projekt eller formulär som används av F.B.I. TASBUD S.A., men också i handelsförfrågningar och erbjudandeförfrågningar),

b) fullgörande av administratörens lagstadgade skyldighet;

2 på grundval av berättigat intresse av F.B.I. TASBUD  S.A. [dvs.på artikel 6 i lagen 1, bokstav f) DSF] i syfte:

a) marknadsföring av produkter eller egna tjänster,

b) organisering och genomförande av tävlingar och andra marknadsföringskampanjer,

c) säkring och etablering prövningsmekanismer,

d)teknisk analys av de tillhandahållna tjänster och utrustning,

3) baserat på separat samtycke [[dvs.på artikel 6 i lagen 1, bokstav a) DSF] i syfte:

a) verifiering av kundens betalningstrovärdighet baserad på information från byrå för företagsinformation eller information som finns i administratörens databas,

b) förmedling av information om föreslagna ändringar av avtalet, inklusive bilagor med information om byte av namn (företagsnamn), adress eller säte, bekräftelse på godkännande av klagomålet och svar på den angivna e-postadressen (e-post).

Administratören kommer inte att behandla specifika kategorier av data som avses i artikeln. 9 av dataskyddsförordningen (DSF).

c) marknadsföring (inklusive direkt marknadsföring) av företagets F.B.I. TASBUD S.A. egna produkter eller tjänster

d) direkt marknadsföring av produkter eller tjänster av enheter som samarbetar med F.B.I. TASBUD S.A., varav kundens personuppgifter kommer inte att delas med tredje part och informationen kommer att förmedlas av F.B.I. TASBUD S.A.

PERIODEN SOM PERSONLIGA DATA SKALL LAGRAS:

1) Personuppgifter som behandlas för att ingå eller utföra kontraktet och uppfylla den administrativa och juridiska skyldigheten kommer att lagras under kontraktets löptid och efter kontraktets utgång under den period som är nödvändig för att:

 a) ge kundservice efter försäljningen (till exempel hantering av klagomål om brister eller defekter i de utförda objekten - dock endast under en period som varar tills dagen, då  skyldighet enligt garantin eller utfästelse upphör)

b) säkring och etablering prövningsmekanismer som företaget F.B.I. TASBUD S.A. är berättigat till,

c) fullgörande av administratörens lagstadgade skyldighet (t ex på grund av skatteregler eller bokföringsbestämmelser),

varav –

2) Personliga uppgifter behandlade för marknadsföring av företagets F.B.I. TASBUD S.A. egna produkter eller tjänster som baseras på legitimt intresse kommer att behandlas tills invändningen görs av den registrerade

 3) Personuppgifter som behandlas på grundval av ett separat samtycke kommer att lagras tills dess återkallelse.

RÄTTIGHETER AV DEN PERSON VARS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS:

1) rätten att få tillgång till sina personuppgifter, dvs. rätten få åtkomst till personuppgifter som insamlats av administratören och rätten att få bekräftelse på detta,

2) rätten till rättelse av felaktiga eller ofullständiga data som behandlas av administratören

3) rätten att erhålla rensningen av personuppgifter från administratören,

4) rätten att begära att administratören begränsar databehandling,

5) rätten att överföra data, dvs. rätten att få de personuppgifter som ges till administratören och skicka de till en annan administratör,

6) rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter eller mot bearbetning för marknadsföring (även direkt)

7) rätten att lämna in klagomål till det polska tillsynsorganet eller tillsynsorganet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som är behörig för den registrerades hemvist eller arbete eller eller platsen för en påstådd överträdelse av DSF,

8) rätten att när som helst återkalla sitt samtycke.(Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas).,

9) De rättigheter som nämns i punkterna 1) -6) och punkt 8 ovan kan bland annat genomföras via att skicka e-post till adressen som anges i början eller genom att kontakta F.B.I. TASBUD S.A. (adress som anges i början med anmärkningen: "Skydd av personuppgifter”).

Kategorier av mottagare av data (enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av F.B.I. TASBUD S.A.): affärspartner (t.ex. investerare i byggnadsarbeten, vikarie-investerare i byggnadsarbeten, bygginspektörer, arkitektoniska företag, geologer och landmätare, underleverantörer av byggnadsarbeten, leverantörer av material, utrustning och tjänster som är nödvändiga i byggprocessen, grossister etc.), entreprenörer som tillhandahåller skyddstjänster för företagets F.B.I. TASBUD SA. byggarbetsplatser, telekommunikationsföretag, inkassobolag, banker, postoperatörer, transportörer, informationskontor, företag utförande arkivering eller förstöring av dokument, partner som tillhandahåller tekniska tjänster (t.ex. utveckling och underhåll av IT-system och webbplatser) enheter som tillhandahåller företaget F.B.I. TASBUD S.A. juridiska tjänster eller bokföringstjänster, skatterådgivare, lagstadgade revisor, auktoriserade revisorer, jobbagenturer.

F.B.I. TASBUD S.A. Balaton 20, 01-981 Warszawa Tel växel: tel.  +48 22 834 26 47, tel./ fax  +48 22 865 53 00 e-postadress: biuro@fbitasbud.pl REALISATION: ACTIVEDESIGN
Facebook LinkedIn