Okulary korekcyjne w miejscu pracy

Okulary korekcyjne a przepisy BHP

Przepisy BHP dosyć precyzyjnie określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca. Rozważając zagrożenia w miejscu pracy pracowników administracyjno-biurowych, należy zauważyć, że są oni narażeni na pogorszenie zdrowia ze względu na wykonywanie pracy przy komputerze. Wielogodzinna praca przy monitorze komputera osłabia wzrok, co więcej może negatywnie wpływać na funkcjonowanie pracownika – bóle głowy, bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i inne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przepisy w tym zakresie odnoszą się do każdej osoby zatrudnionej przez pracodawcę, która używa w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Odpoczynek dla oczu

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi 5-minutowej przerwy po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze w sytuacji, w której pracownik nie może wykonywać w tym czasie innej pracy, która nie obciąża jego wzroku. Taka przerwa jest zaliczana do czasu pracy pracownika.Pracodawca, który zatrudnia pracowników do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ma obowiązek zapewnić im, w razie potrzeby, okulary korygujące wzrok. Pracodawca refunduje koszty zakupu okularów, jednakże pokrywa je jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy – nie jest tu istotna wola pracownika, ale zaświadczenie lekarskie. Pracodawca ustala w Regulaminie wysokość kwoty na dofinansowanie okularów korekcyjnych.

Ustawodawca ustanowił przepis dotyczący okularów korekcyjnych ze względu na ważność zdrowia każdego pracownika.

Urszula Milewska – Marzyńska