Współpraca na placach budowy jest jednym z niezbędnych czynników ułatwiających zrealizowanie celu. Podobnie jest w kwestiach BHP. Ustawodawca dostrzegając potrzebę synchronizacji robót, zadbał o obwarowanie koordynacji przepisami prawa.

Artykuł 208 Kodeksu pracy nałożył na pracodawcę obowiązek wyznaczenia koordynatora BHP. Obowiązek ten zachodzi wówczas, gdy na jednej budowie są prowadzone prace przez pracowników różnych pracodawców.

Zatrudnienie pracowników różnych pracodawców w tym samym miejscu i w tym samym czasie może potencjalnie prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Stąd konieczność współpracy.

Współpraca pracodawców ma swoje podstawy w prawie międzynarodowym – art. 17 Konwencji Nr 155 MOP dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy z dnia 3 czerwca 1981 r. oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy Rady WE 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Koordynator powołany przez pracodawcę (np. Koordynator powołany przez Generalnego Wykonawcę na placu budowy) ma nadzór nad wszystkimi pracownikami bez względu na to, u jakiego pracodawcy są zatrudnieni (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Przykładowo, praca wykonywana przez spawaczy, monterów i tynkarzy, wymaga jednolitego rozplanowywania zadań zapewniających prawidłową organizację pracy pod kątem BHP.

Niestety, Ustawodawca nieprecyzyjnie uregulował wyznaczenie koordynatora. W Kodeksie pracy brakuje procedury czy formy wyboru, brakuje także zakresu uprawnień. Ponadto Ustawodawca nie uregulował wprost kto może być koordynatorem. Jednak niektóre ustawy doprecyzowują w jakich przypadkach powinien być powołany koordynator ds. bhp, oraz jakie są jego uprawnienia (np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2009 r. w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego).

Analizując wyżej wymienione akty prawne oraz przepisy prawa budowlanego, należałoby wskazać, że do podstawowych zadań koordynatora należy przede wszystkim współpraca w zakresie bhp ze wszystkimi pracodawcami. Koordynator powinien również współpracować z działami bhp poszczególnych pracodawców.

Koordynator ma prawo wydania poleceń, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp. Do zadań koordynatora nie należy kierowanie pracownikami czy organizowanie im pracy.

Warto zaznaczyć, że wyznaczenie koordynatora na placu budowy w żaden sposób nie zwalnia kierownika budowy z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 208 § 2 Kodeksu pracy wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracy zatrudnionym przez nich osobom.