Przepisy prawa wskazują na przypadki, w których pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ten jest także niezbędny przed dopuszczeniem do pracy na placu budowy.

Przepisy rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określają, czym jest szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Przepisy nakładają obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przez następujące osoby:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym bądź na innym stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na powyższe stanowisko,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

 

W przypadku wprowadzenia zmian, w szczególności dotyczących:

  • procesu technologicznego,
  • zmian organizacji stanowisk pracy,
  • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia,
  • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu niebezpiecznym,
  • wprowadzenia nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń

pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący do bezpiecznego wykonywania pracy w nowych, zmienionych warunkach. Zakres tematyczny i czas trwania instruktażu zależą od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozytywny wynik sprawdzianu stanowi dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracownik potwierdza odbycie instruktażu na karcie szkolenia wstępnego, które jest przechowywane w aktach osobowych pracownika.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska