Grupa F.B.I. TASBUD od momentu powstania jej pierwszych jednostek organizacyjnych w 1985 roku prowadziła działalność zorientowaną na rozwój zarówno lokalny jak i międzynarodowy. Pierwsze kroki stawiane w krajach arabskich, olbrzymie doświadczenie zdobyte przy współpracy zagranicznej oraz dogłębne rozpoznanie rynków spowodowały ukształtowanie się polityki strategicznego, zrównoważonego rozwoju, którą Grupa podąża od wielu lat i konsekwentnie ją realizuje. Odzwierciedleniem tego jest organiczny wzrost odnotowywany z roku na rok i ciągłe umacnianie Grupy, a co za tym idzie podjęcie działalności na rynkach Skandynawskich czy powzięcie decyzji o budowie nowej, proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej.

Dzięki profesjonalnemu zespołowi, innowacyjnym rozwiązaniom, wysokiej jakości usług, ścisłej współpracy z Pionem Naukowo Badawczym (PNB) oraz pracy z projektami już na etapie Value Engineering, Grupa realizuje planowy, ciągły trend wzrostowy stanowiący mocny fundament pod kolejne lata działań rozwojowych całej grupy.

Jednocześnie należy podkreślić, iż ostatnie lata, mimo zmienności cen oraz sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19, w nieznaczny sposób wpłynęły na politykę rozwojową Grupy, tym bardziej umacniając ją na rynkach. Przyjęta polityka oraz dynamiczne dostosowywanie się spółek Grupy do nowych realiów zarówno rynkowych, jak i gospodarczych (np. związanych z funkcjonowaniem w toku pandemii) pozwoliły na dywersyfikację rynku sprzedaży (większy ciężar przychodów spoczął na spółkach zagranicznych) oraz utrzymanie poziomu zyskowności brutto na oczekiwanym stałym poziomie. Zaowocowało to zdolnością finansową do płynnej realizacji inwestycji w fabrykę prefabrykatów oraz pozyskaniem dodatkowych finansowań na działalność inwestycyjną (finansowanie z sektora bankowego, Finansowanie wsparte dotacją UE czy finansowanie związane z WMSSE) i bieżącą (banki komercyjne) czy działalność rozwojową (dotacje UE – NCBR).

Wieloletni zrównoważony plan rozwoju oraz generowane wyniki, a tym samym stabilna sytuacja finansowa są gwarantem, iż spółki grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD są rzetelnymi partnerami biznesowymi o niezachwianej pozycji i nienagannej kondycji.

Stabilność finansowa oraz ciągła, wzorowa współpraca z bankami i funduszami, w tym z największymi takimi jak m.in.:

  • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Handelsbanken AB,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • mBank S.A.,
  • czy PEKAO S.A.

– buduje stabilne podłoże finansowe dla kolejnych realizacji inwestycyjnych.

Dywersyfikacja geograficzna rynków, dywersyfikacja zakresu prowadzonych inwestycji (pełen przekrój zamówień zarówno w sektorze prywatnym, jak również publicznym) oraz dywersyfikacja zadań (Generale Wykonawstwo, produkcja prefabrykatów i modułów), a przy tym minimalizacja ryzyk finansowych dodatkowo wspierają zrównoważoną politykę rozwojową Grupy.

Nieustanny rozwój, stabilność finansowa, jakość prowadzonych prac oraz nieskazitelna opinia spowodowały, iż Grupa Kapitałowa została doceniona także w sferze badań i projektów badawczych przez polskie i zagraniczne instytucje. Pion Naukowo Badawczy (PNB) Grupy F.B.I. TASBUD współpracuje z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą, w ostatnim czasie realizuje projekty naukowo-badawczo-rozwojowe z takimi jednostkami jak Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Koszalińska czy Politechnika Białostocka. Rezultaty współpracy będą wdrażane w projektach inwestycyjnych prowadzonych przez spółki grupy kapitałowej oraz prefabrykatach przez nie produkowanych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek finansowy oraz inwestycyjny Grupy, a ponadto portfel zamówień, który to z roku na rok istotnie zwiększa swoją objętość, w najbliższych 10 latach Grupa F.B.I. TASBUD planuje dokonać dalszego znaczącego wzrostu zarówno na rynku Polskim, jak i zagranicznym.

Stabilna, wieloletnia, zrównoważona i zróżnicowana polityka rozwoju, ugruntowana, silna pozycja rynkowa, wysoka jakość realizowanych inwestycji, terminowość ich realizacji, bezpieczeństwo finansowe oraz dbałość o środowisko to gwarancja nieprzerwanych i zakończonych sukcesem realizacji wszelkich inwestycji, których podejmuje się Grupa.