Pion Naukowo Badawczy (PNB) Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD od początku swojego istnienia współpracuje z wieloma sukcesami z uczelniami technicznymi w kraju i za granicą (między innymi w Szwecji, Danii, Włoszech, Gruzji, na Ukrainie), a także instytucjami naukowymi (np. z Polską Akademią Nauk), budując ścisłe relacje na osi nauka – biznes oraz wpływając na rozwój programów kształcenia na kierunkach budowlanych.  Jednym z wyników działań PNB w ramach efektywnej współpracy z uczelniami technicznymi jest właśnie czynny udział w Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzeja M. Czapczuka jako ekspert jest członkiem KAUT akredytującym uczelnie techniczne.

W dniach 4 oraz 5 listopada br. miała miejsce wieloetapowa akredytacja kierunku studiów Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przeprowadzona przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). W jej skład weszli: Przewodnicząca Zespołu – prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska z Politechniki Białostockiej,  prof. zw. dr hab. inż. Anna Sobotka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła z Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Andrzej M. Czapczuk z Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, oraz przedstawiciel studentów, niezwiązany z kierunkiem.

Zacne grono wybitnych naukowców reprezentujących sektor budowlany przyczyniło się do zapewnienia poziomu kształcenia na WIL PW na najwyższym poziomie, działając na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a jej celem jest podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, a także tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.