Nawet, gdy pracodawca spóźnia się 3 dni z pensją, pracownik nie ma prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Sąd orzekł, że pracownik nie miał podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, wówczas gdy jego pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie z trzydniowym opóźnieniem. Jest to argumentowane brakiem ciężkiego naruszenia praw pracownika przez pracodawcę. Co więcej, sąd orzekł, że pracodawca mógł zażądać odszkodowania od pracownika.

Pracodawca pozwał pracownika o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisko zaopatrzeniowca. W umowie o pracę nie wskazano terminu wypłaty wynagrodzenia. U powoda nie było regulaminu wynagradzania pracowników. Obowiązywała reguła, że pensje są wypłacane z dołu w ostatnim dniu danego miesiąca.

Powód został powiadomiony o numerze konta bankowego pozwanego. Gdy ostatnim dniem miesiąca był dzień wolny od pracy, powód zlecał przelewy wcześniej. Z początkiem 2017 r. pozwany chorował i wówczas nie świadczył pracy. W tym czasie pracodawca i pracownik pozostawali ze sobą w konflikcie. Powód w dniu 31 marca 2017 r. zlecił przelewy pensji pracownikom. Natomiast wynagrodzenie dla pozwanego zostało zaksięgowane w dniu 3 kwietnia 2017 r.

Pozwany w dniu 31 marca 2017 r. skierował do powoda sms-a z pytaniem kiedy zostanie przelane na jego rzecz wynagrodzenie. Nie otrzymał odpowiedzi. W dniu 3 kwietnia 2017 r. tuż po godzinie 15.00 pozwany wysłał do pracodawcy list polecony, w którym oświadczył, że wypowiada umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie wskazał jako powód. Pismo to dotarło do pozwanego dwa dni później. Od dnia 3 kwietnia 2017 r. pozwany przestał świadczyć pracę bez przedstawienia żadnego usprawiedliwienia swojej nieobecności.

Kodeks pracy daje pracownikowi możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1 (1) k.p.). Fakt niewypłacania pensji w ustalonym terminie uznaje się za jedno z ciężkich naruszeń podstawowych praw pracowniczych (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie I PK 276/04, LEX nr 181180).

Sąd Najwyższy przyjął stanowisko, że powód naruszył obowiązek terminowego przekazywania wynagrodzenia pracownikowi. W orzecznictwie zauważa się jednak, że jednorazowe nieznaczne spóźnienie z wypłatą pensji nie stanowi ciężkiego naruszenia praw pracowniczych (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie I PK 83/10, LEX nr 737372 ). W tych okolicznościach pracownicy nie mogą rozwiązać umowy bez wypowiedzenia i zażądać odszkodowania.

Przyjmuje się, że o ciężkim naruszeniu obowiązku w postaci wypłaty pensji mowa, gdy chodzi o sytuacje powtarzalne i uporczywe.

Jeśli więc miało miejsce nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawca mógł żądać przyznania mu odszkodowania (art. 61(1) k.p.). Takie odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia z odsetkami.

/Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt IV Pa 33/18, LEX nr 2534774/.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska