Zgodnie z najnowszym raportem za 2021 rok, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ponad 55 tyś przedsiębiorców. Aż jedna trzecia kontroli podejmowanych przez PIP dokonywana jest po skardze pracownika. Najczęściej dotyczą one wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi, ale także bezpieczeństwa pracy. W 2021 roku ponad 26 tysięcy skarżących wskazywało naruszenia dotyczące wypłaty i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za pracę.

Jakie uprawnienia mają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy?

 • Inspektorzy pracy mają prawo przeprowadzić kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrola może być przeprowadzona o każdej porze zarówno w ciągu dnia jak i w ciągu nocy i to bez uprzedzenia.
 • Inspektor przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany okazać legitymację służbową czyli dokument wskazujący tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy.

Co powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli?

Inspektor PIP, aby mógł przeprowadzić kontrolę, jest zobowiązany do okazania upoważnienia. Taki dokument, umożliwiający przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy, powinien zawierać następujące dane:

 • Wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
 • Oznaczenie organu kontroli;
 • Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;
 • Określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • Oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;
 • Wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 • Podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 • Pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;
 • Datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

inspektor PIP

Istnieje wyjątek, kiedy Inspektor PIP nie musi okazać upoważnienia

Jeżeli okoliczności faktyczne (na przykład: istnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników) uzasadniają natychmiastowe podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takiej sytuacji kontrolowanemu przedsiębiorcy należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Jakie uprawnienia ma inspektor PIP podczas kontroli przedsiębiorcy

1) Swobodny wstęp na teren zakładu pracy i do wszystkich jego obiektów pomieszczeń;

2) Przeprowadzanie oględzin obiektów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracy;

3) Żądanie od przedsiębiorcy pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą;

4) Wgląd do dokumentacji zakładu pracy, w tym do:

a) dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy;

b) planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej;

c) wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności zakładu;

5) Wgląd do akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy;

6) Zapoznanie się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;

7) Utrwalenie przebiegu kontroli za pomocą środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku (Smartfon, kamera, aparat, dyktafon, itp.);

8) Wykonywanie niezbędnych dla celów kontroli odpisów, zestawień lub wyciągów z dokumentów;

9) Sprawdzanie tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;

10) Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Jeśli interesują Cię inne tematy związane z BHP to zapraszamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi w ramach Czwartkowego Monitora.

Inspektor PIP

Żródło: pip.gov.pl

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska