Zgodnie z raportem Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 r. (sprawozdanie opublikowane w roku 2017), branża budowlana jest najbardziej zagrożoną branżą pod względem wypadków przy pracy.

Wśród poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym najliczniejszą grupę stanowiły osoby zatrudnione w sektorze budowlanym – prawie aż 26%, przemysł przetwórczy – 18,5%, transport – 13%, rolnictwo i leśnictwo – ponad 9%, górnictwo – 9%.

Źródło: Sprawozdanie PIP z 2016 r.

Najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce w wyniku:

  • upadku z wysokości podczas wykonywania robót budowlano-montażowych,
  • uderzenia poszkodowanego przez spadający przedmiot lub narzędzie,
  • w czasie obecności poszkodowanego w strefie zagrożenia, w której poszkodowany nie powinien przebywać.

Wśród zawodów dotkniętych najwyższą wypadkowością PIP wyróżnia:

  • robotników budowlanych,
  • operatorów i kierowców pojazdów,
  • robotników wykonujący prace pomocnicze.

Inspektorzy pracy stwierdzili najczęstsze naruszanie przepisów bhp przy wykonywaniu prac na wysokości i w wykopach. Na co drugiej budowie prace budowlane wykonywano z użyciem rusztowań montowanych przez osoby, które nawet nie posiadały wymaganych uprawnień. Połowa rusztowań została dopuszczona do użytkowania bez udokumentowanego odbioru technicznego.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska