Podstawowym obowiązkiem pracodawcy związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, niezależnie od panujących upałów, jest konieczność zapewnienia pracownikowi dostatecznej ilości wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Zgodnie z przepisami, ilość wody do celów higienicznych, przypadająca dziennie na każdego pracownika zatrudnionego, nie może być mniejsza niż:

  1. 120 lprzy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków;
  2. 90 lprzy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków;
  3. 30 lprzy pracach niewymienionych wyżej (a więc również przy pracy o charakterze biurowym).

Co istotne, miejsce czerpania wody zdatnej do picia powinno znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy, a przez wodę zdatną do picia rozumieć należy wodę zbadaną pod względem higieniczno-sanitarnym i nadającą się do spożycia przez ludzi.

Ponadto, w przypadku wysokich temperatur powietrza, przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy nakładają na pracodawcę dodatkowe zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Obowiązek dostarczenia pracownikowi napojów w ilości zaspokajającej jego potrzeby fizjologiczne, odpowiednio zimnych, dotyczy między innymi sytuacji zatrudniania przez pracodawcę pracowników na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C oraz przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C.

Niestosowanie się do powyższych przepisów przez pracodawcę może skutkować  konsekwencjami wynikającymi z kodeksu pracy (art. 283 § 1). Zgodnie z tym przepisem kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.

Urszula Milewska-Marzyńska