W wyniku procesów demograficznych, tych naturalnych oraz migracji, kurczą się polskie zasoby pracy. W roku 2000 liczba osób w wieku produkcyjnym wnosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później, było już 23 846 745 osób. W cyfrach jest to o aż 1,5 mln mniej niż poprzednio. Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku pracy potrzebują pracowników. Niedobory osób odczuwalne są szczególnie w produkcji czy budownictwie. Brak uzupełnienia spowoduje, że firmy stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów.

Potrzeba więc mechanizmów opierających się na przejrzystych i efektywnych zasadach prawnych gwarantują stabilność pracodawcom i to one będą mogły zagwarantować bezpieczny rynek pracy. Wiele przedsiębiorstw działających na rynku polskim miało nadzieję na przyśpieszenie oraz elektronizację samych praktyk urzędów wojewódzkich, a także uproszczenie procedury w przypadku ponownego wystąpienia o decyzję na pobyt czasowy i pracę pracownika, który już pracuje u danego pracodawcy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, w ostatnich miesiącach były prowadzone prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681).

Głównym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Obecnie rynek polski wspiera już pewna grupa obcokrajowców. Pod koniec czerwca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 818 772 obcokrajowców. Największą grupę (73,7 proc.) stanowili obywatele Ukrainy. Duża część z nich stanowią pracownicy wykonujący pracę w branży budowlanej.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska