Główne zmiany w przepisach prawa pracy dotyczą elektronizacji dokumentacji pracowniczej i skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej (informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie https://fbitasbud.pl/aktualnosci/czwartkowy-monitor/zmiany-w-prowadzeniu-i-przechowywaniu-dokumentacji-pracowniczej), wzrostu minima- lnego wynagrodzenia za pracę, wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych albo samozatrudnionych, zmiany liczby niedziel handlowych oraz zmiany formy wypłaty na formę bezgotówkową.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2.250,00 zł brutto, a stawka godzinowa – 14,70 zł.

Od 1.01.2019 jest ustalona już tylko 1 niedziela handlowa i jest nią ostatnia niedziela miesiąca.

Od tego roku możemy już mówić tylko o formie bezgotówkowej wypłaty wynagrodzenia co oznacza, że pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Jednak na wniosek, pracownik może otrzymać wynagrodzenie w formie gotówkowej czyli do rąk własnych. Ustawodawca przyjął także rozwiązanie, że w przypadku, gdy pracownik nie poda numeru rachunku, pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska