W wykazie prac legislacyjnych rządu zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy.

Jedną z najistotniejszych zmian jest zrównanie umów na czas określony z umowami bezterminowymi. Zgodnie z tą nowelizacją, pracodawcy zostaliby objęci obowiązkiem uzasadnienia i konsultacji wypowiedzenia oraz zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas określony. Zmiana wprowadza dodatkowo roszczenie o przywrócenie do pracy dla zwalnianego pracownika w miejsce odszkodowania. Pracodawcy zrzeszeni w różnych organizacjach alarmują, że taka zmiana może być  przyczyną ponownego odchodzenia od zatrudnienia etatowego i szerszego stosowania umów zleceń, czyli może stanowić hamulec do zmian, które zostały zapoczątkowane w ostatnich latach.

Kolejną, równie istotną zmianą są plany wydłużenia urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni. Ta zmiana jest także dosyć rewolucyjna jak na polski rynek pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy jest wynikiem wdrożenia do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia.

Opracowała: Urszula Milewska – Marzyńska