Polityka Bezpieczeństwa

            Troskę o bezpieczeństwo pracowników mamy wpisaną w nasz kodeks etyczny. Bezpieczeństwo jest naszym obowiązkiem społecznym i moralnym względem każdego pracownika Grupy Kapitałowej, zarówno na budowie, jak też w biurze, ale również względem naszych partnerów, firm współpracujących, dostawców produktów i usług.

Dbałość o bezpieczeństwo jest kwestią naszej odpowiedzialności etycznej i społecznej, dlatego wypracowaliśmy zbiór standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem naszej polityki jest utrzymanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników we właściwą realizację zadań.

Stosując politykę bezpieczeństwa zobowiązujemy się do:

  • respektowania wymagań przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z ochroną przeciwpożarową i ochroną zdrowia,
  • działania mającego na celu budowanie kultury promującej bezpieczne zachowanie podczas wykonywania prac,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i sytuacjom awaryjnym oraz natychmiastowego reagowania w razie ich wystąpienia,
  • przeprowadzania rozszerzonych szkoleń BHP oraz systematycznej edukacji pracowników, mającej na celu podnoszenie kwalifikacji oraz zminimalizowanie sytuacji niebezpiecznych poprzez prewencje,
  • prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniając odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystywanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Organizujemy akcje propagujące właściwe zachowania na budowie i szerzenie jak najlepszych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizujemy konkursy mobilizujące pracowników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdego dnia. Bierzemy czynny udział w Safety Week, organizując szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrony zdrowia, najczęściej zakończone egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami.