C.d.  Zasad bezpieczeństwa podczas robót ziemnych:

  1. W przypadku, gdy wykonywane są wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy w pasie terenu, przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki, umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku przeciwnym do wykopu.
  2. Każdorazowo, po opadach deszczu oraz przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy sprawdzić stan techniczny wykopu.
  3. Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych przy pomocy koparki, obudowę skarp należy wykonać z zabezpieczonej części wykopu lub wstawić obudowę gotową z użyciem urządzeń mechanicznych, bez konieczności wykonywania pracy w niezabezpieczonym wykopie przez pracowników.
  4. Zabronione jest składowanie materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wykopu w strefie naturalnego klina w sytuacji, gdy  ściany wykopu nie są obudowane.
  5. Przy wykopie, na krawędzi wykopu, należy wyznaczyć pas bezpieczeństwa o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m po każdej stronie wykopu.

 

Pracowniku, pamiętaj, że:

  • podczas wykonywania wykopu:    

       – podczas pracy koparki, nie możesz przebywać w wykopie w strefie pracy urządzenia,

       – materiały należy składować w odległości minimum 60 cm od krawędzi wykopu;

  • podczas pracy w wykopie:

       – do wykopów głębszych niż 1m należy wchodzić po specjalnych zejściach-drabinach lub schodach. Zejścia powinny znajdować się co 20 m.

  • podczas zasypywania wykopu:

       – wykop należy zasypywać warstwami (co 30-50 cm), 

       – obudowę ścian należy demontować od dna wykopu z jednoczesnym usuwaniem przy zasypywaniu.

 

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  2. Materiały Państwowej Inspekcji Pracy.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska