Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania profilaktyczne:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy na podstawie której będą wykonywane pracownikom badania profilaktyczne.

 

Zakład pracy może dopuścić pracownika do pracy tylko wówczas, gdy posiada on ważne badania lekarskie. Badania powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy
  • pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy, którzy są przenoszeni na stanowiska na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe

Wstępnym badaniom nie podlegają osoby:

  • ponownie przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na takie same stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni od zakończenia pracy u tego pracodawcy
  • przyjmowane do innego pracodawcy w ciągu 30 dni od zakończenia pracy u poprzedniego pracodawcy, jeżeli przedstawią nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom na stanowisku w jego firmie. Nie dotyczy to zatrudniania osób do prac szczególnie niebezpiecznych.
  • jednocześnie wykonujące pracę u innego pracodawcy w warunkach odpowiadających warunkom w nowym miejscu pracy oraz posiadające ważne badania lekarskie.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska