Wszyscy pracownicy podlegają badaniom okresowym. Pracownik w żaden sposób nie partycypuje w kosztach wykonania badań, wszystkie opłaty ponosi pracodawca.

Częstotliwość badań okresowych jest zależna od czynników szkodliwych lub uciążliwych na które jest narażony pracownik w danym miejscu pracy. Częstotliwość jest określona w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wartym podkreślenia jest fakt, że mając na uwadze stan zdrowia pracownika, lekarz może ustalić pracownikowi krótszy termin wykonania badań.

Pracownik wykonuje badania lekarskie w miarę możliwości w godzinach pracy, a czas który poświęcił na badania jest czasem za który otrzymuje pełne wynagrodzenie.

 

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska