Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 44 ust. 1), pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w miejscach np. oddziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

2) apteczki w poszczególnych oddziałach zakładu pracy.

Wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2). Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, oraz łatwo dostępne (§ 44 ust. 5).

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy (źródło: www.pip.gov.pl), w sytuacji w której pracodawca nie zapewni odpowiednich środków to inspekcja pracy, po przeprowadzeniu kontroli, ma prawo nakazać zapewnienie odpowiednich środków pierwszej pomocy. Ponadto osoba kierująca pracownikami, lub innymi osobami fizycznymi, ponosi odpowiedzialność wykroczeniową.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska